Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 27 Δεκ 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 50

ΜΕ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καβάλα, 24 Δεκεμβρίου 2021

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 και 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ. πρωτ. 21670/28-8-2020, 5385/1-3-2020 & 23182/31-08-2021 αποφάσεις Δημάρχου Καβάλας
 
          π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00’, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 643/24.09.2021/Α.Π.69472/24.09.2021(Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Δήμου Καβάλας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.
 2. Έγκριση της με αριθμό 173/2021 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά στην «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».
 3. Έγκριση ή μη της με αριθμό 174/2021 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με θέμα: «Μεταφορά αποθεματικού για την κάλυψη της διαφοράς εσόδων-εξόδων της επιχείρησης  από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης».
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 135/2021 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας με θέμα «Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».
 5. Έγκριση της με αριθμό 56/2021 απόφασης, του  Διοικητικού Συμβουλίου   του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας με θέμα: «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».
 6. Διαβίβαση του Πρακτικού Ι για  το έργο: "Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Κίμωνος" για έγκριση.
 7. Έγκριση της διακήρυξης, των όρων και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισμό Φιλίππων Δήμου Καβάλας».
 8. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισμό Φιλίππων Δήμου Καβάλας».
 9. Εξέταση του από 22.12.2021 (αριθ.πρωτ.εισερχ.36680/22.12.2021) εγγράφου της Κτηματικής  Υπηρεσίας  Καβάλας,  απευθυνόμενου  προς  την  Δ.Ο.Υ.  Καβάλας  με  θέμα «Παραγγελία είσπραξης»
 10. Εισήγηση για παροχή νομικής κάλυψης σύμφωνα με τις διατάξεις του                 αρθ.52 του Ν.4674/2020 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.52 του Ν.4735/2020 και ισχύει σήμερα.
 11. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν.4623/2019.
 
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε μέχρι την Τρίτη 28-12-2021 και ώρα 14.00 τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies