Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 19 Φεβ 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 5

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Καβάλα, 18  Φεβρουαρίου 2021

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 και 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 21670/28-8-2020 απόφαση Δημάρχου Καβάλας

                                                                         π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 

στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ.426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
 1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 2. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2020.
 3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και Δικτύου Πόλεων Δ.Ε.ΠΑΝ. για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας για την εκπόνηση μελέτης ανάπλασης της πλατείας Νεαπόλεως στην Περιοχή Ποταμουδίων».
 4. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων 2020-2021».
 5. Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Καβάλας, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
 
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας