Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 08 Οκτ 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 39

ΜΕ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καβάλα, 8 Οκτωβρίου 2021

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 και 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ. πρωτ. 21670/28-8-2020 & 5385/1-3-2020 αποφάσεις Δημάρχου Καβάλας
 
             π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 643/24.09.2021/Α.Π.69472/24.09.2021(Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση πρακτικού: Περί ανοίγματος οικονομικής προσφοράς και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων του Δήμου Καβάλας στο έργο “Developing cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin (CREA CENTERS)”», εκτιμώμενης αξίας 66.622,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)».
 2. Έγκριση πρακτικού περί α) ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2021», εκτιμώμενης αξίας 74.399,39€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 3. Έγκριση πρακτικού περί της διεξαγωγής του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Καβάλας».
 4. Τροποποίηση της υπ. 347/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί παραγραφής βεβαιωμένων οφειλών λόγω εικοσαετίας.
 5. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Κοινότητας Ζυγού).
 6. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Κοινότητας Κρηνίδων).
 7. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Κοινότητας Κρηνίδων).
 8. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Κοινότητας Λιμνιών).
 9. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Κοινότητας Πολυστύλου).

 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε μέχρι την Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα 14.00 με αποστολή e-mail τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies