Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 05 Απρ 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 12

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Καβάλα, 2 Απριλίου 2021

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 και 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ. πρωτ. 21670/28-8-2020 & 5385/1-3-2020 αποφάσεις Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 6 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ.426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση της με αριθμό 38/2021 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την  2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Έγκριση πρακτικών: α) Περί αποσφράγισης των προσφορών στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης Καβάλας – Θάσου», β) Περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης Καβάλας – Θάσου» και γ) Περί ελέγχου οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης Καβάλας – Θάσου».
 3. Εξέταση της υποβληθείσης προς το Δήμο μας υπ’αριθ.πρωτ.7443/18.03.2021 αιτήσεως συμβιβασμού των 1) Παπαδόπουλου Μιχαήλ του Στεφάνου, αρχιτέκτονα μηχανικού, 2) Μαυρίδη Θωμά του Θεμιστοκλή, πολιτικού μηχανικού και 3) Παπαναστασίου Χρήστου του Δημητρίου, ηλεκτρολόγου μηχανικού, εν όψει της υπό των αιτούντων και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής ασκηθείσης από 25.02.2021 και υπ’αριθ.εκθ.καταθ.ΑΓ13/16.03.2021 αγωγής από δημόσια σύμβαση σε βάρος του Δήμου μας με αίτημα ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.
 4. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν.4623/2019.
 5. Έγκριση μετακίνησης και  αποζημίωσης δαπανών  γενόμενης μετάβασης  του Δημάρχου  στην Αθήνα, όπου και πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας με τον κ. Σκρέκα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Μυταράκη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς και με την Γενική Γραμματέα Ισότητας κα Χορμοβα, για υποθέσεις του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από  31-3-2021 έως 05-04-2021.  
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.

 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies