Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 07 Ιουν 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 21

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Καβάλα, 4 Ιουνίου 2021

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Πρόδροι Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 και 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ. πρωτ. 21670/28-8-2020 & 5385/1-3-2020 αποφάσεις Δημάρχου Καβάλας
 
             π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 11 Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ.426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έκθεση Πεπραγμένων Β΄ εξαμήνου 2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας. 
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2021 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας με θέμα «Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».
 3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Κοινότητας Κρηνίδων).
 4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Κοινότητας Φιλίππων).
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης σε συλλόγους.
 6. Εισήγηση για επικαιροποίηση της ληφθείσης υπ’αριθ.383/2020 αποφάσεως ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου, για άσκηση αγωγής κατά α) των εταιρειών «ENERGA» και «ΗΕLLAS POWER» και β) του Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα, προς εκπροσώπηση του Δήμου μας.
 7. Παράταση Ισχύος Προσφορών και Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής Οικονομικών φορέων για τη μελέτη «Τεχνική Μελέτη για τη διαμόρφωση των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καβάλας».
 8. Περί ανάκλησης της υπ’αριθμ. 185/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής της προμήθειας «Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας».
 
 
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.

 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies