Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 23 Απρ 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 15

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Καβάλα, 23 Απριλίου 2021

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Πρόδροι Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 και 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ. πρωτ. 21670/28-8-2020 & 5385/1-3-2020 αποφάσεις Δημάρχου Καβάλας
 
             π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 27 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ.426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
 1. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2021.
 2. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για την ανέγερση κτιρίων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στον Δήμο Καβάλας» στην πρόσκληση ΑΤ07 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και αποδοχής των όρων συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα.
 4. Τροποποίηση της 92/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ως προς το ποσό χρηματοδότησης και τον αριθμό των Υποέργων.
 5. Έγκριση της διακήρυξης, των όρων και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανακατασκευή οδών Κύπρου και τμήματος Εθνάρχου Μακαρίου.
 6. Έγκριση της διακήρυξης, των όρων και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Παληού».
 7. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης στο Δάτο».
 8. Έγκριση της τροποποιημένης, σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021, διακήρυξης και όρων δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις - Οδοσήμανση ΔΕ Καβάλας 2020-2021».
 9. Έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Εκπόνηση μελετών αποτύπωσης και πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας».
 10. Έγκριση Πρακτικού ΙII για την ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας».
 11. Ματαίωση του διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα του Δήμου Καβάλας» και πληρωμή των εφημερίδων.
 12. Συνέχιση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της πλατείας Καπνεργάτη».
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών τριών (3) έργων σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 8α του Ν. 4782/2021.
 14. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας  «Μίσθωση γερανών με χειριστή έτους 2021», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.374,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 33.943,76 ευρώ με ΦΠΑ 24%, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.
 15. Έγκριση πρακτικού: Περί ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην Καβάλα», εκτιμώμενης αξίας 74.400,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)».
 16. Έγκριση πρακτικού από 30-03-2021 περί κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών του Δήμου Καβάλας.
 17. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 18. Έγκριση του πρακτικού ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια tablet και θερμομέτρων  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο Δήμο Καβάλας» για την εύρυθμη λειτουργεία των σχολικών μονάδων του Δήμου Καβάλας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του προσωπικού των Υπηρεσιών», με τη διαδικασία του Άρ. 32α του Ν. 4412/2016.
 19. Έγκριση του πρακτικού ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Άμεση Ανάγκη για την Α) Προμήθεια λογισμικών, εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης, συστημάτων εξ’ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία) υπαλλήλων του Δήμου Καβάλας, ενόψει των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού καθώς και για την Β) Προμήθεια Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων – Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών καρτών.»., με τη διαδικασία του Άρ. 32α του Ν. 4412/2016.
 20. Περί ανάκλησης της υπ’αριθμ. 103/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ  ΔΕΝΔΡΩΝ». 
 21. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού από την ομόρρυθμη εταιρεία Μαντζουράνης Ορέστης ΣΙΑ Ο.Ε.
 22. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων Βασίλη Βασιλικού.
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.

 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies