Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 11 Σεπ 2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 31

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Καβάλα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 και 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
  π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και με την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
  1. Έγκριση πρακτικού α) Περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια αντλίας θερμότητας για τις ανάγκες του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας», εκτιμώμενης αξίας 42.160,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
  2. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 370/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης έγκρισης της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ AΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ».
  3. Εισήγηση για αποδοχή δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου.
  4. Εισήγηση επί αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί αγωγής του Τοπούζογλου Γεωργίου κατά του Δήμου Καβάλας.
  5. Εισήγηση επί αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί αγωγής του Τσιμπίδη Αλέξανδρου κατά του Δήμου Καβάλας.
  6. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά δικαστικής απόφασης .
  7. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
  8. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
  9. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
  10. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη διακοπείσα από την 27η Αυγούστου 2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στις 08 Σεπτεμβρίου  2020.


Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας