Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 04 Σεπ 2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 30

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Καβάλα, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 και 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
  π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και με την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
  1. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία στη ΔΕ Φιλίππων».
  2. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Μελέτη στατικής επάρκειας 2ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας».
  3. Έγκριση πρακτικών: α) περί αποσφράγισης των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων σχετικά με την προμήθεια έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σχολικού έτους 2020-2021         β) περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων σχετικά με την προμήθεια έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σχολικού έτους 2020-2021 και     γ) περί ελέγχου οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων σχετικά με την προμήθεια έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σχολικού έτους 2020-2021.
  4. Εισήγηση για επικαιροποίηση ληφθείσης της υπ’αριθ.156/2018 αποφάσεως ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου, για άσκηση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων κατά των εταιρειών «ENERGA» και «ΗΕLLAS POWER» προς εκπροσώπηση του Δήμου μας.
  5. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της σύμβασης με τίτλο «Τεχνική Μελέτη για την διαμόρφωση των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καβάλας»  συνολικού προϋπολογισμού 72.399,45€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
  6. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στις 24 Αυγούστου 2020.
  7. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στις 31 Αυγούστου 2020.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας