Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 17 Ιουλ 2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 24

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Καβάλα, 16 Ιουλίου 2020

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 και 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
  π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 22 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και με την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
  • 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
  • Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021».
  • Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
  • Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
  • Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν.4623/2019.
  • Έγκριση αποζημίωσης δαπανών γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου όπου παραβρέθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την παρουσίαση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στις 10 Ιουλίου 2020».


Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας