Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 30 Ιουν 2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 21

Καβάλα, 26 Ιουνίου 2020

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 και 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
  π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 1 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση ή μη της υπ’άριθμ. 29/2020  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας)» με θέμα «Τροποποίηση ή μη της υπ’αριθμ. 80/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας που αφορά στον Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης».
 2. Εξέταση της με την υπ’αριθ.πρωτ.12726/29.05.2020  υποβληθείσας προς το Δήμο μας αιτήσεως συμβιβασμού του Ίπρου Θωμά του Δημητρίου, κατοίκου Καβάλας, οδός Αμερ.Ερ.Σταυρού, αριθ.203, εν όψει της υπό του αιτούντος και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας από 17.02.2020 και υπ’αριθ.εκθ.καταθ.16/17.02.2020 αγωγής του νέας τακτικής διαδικασίας σε βάρος του Δήμου μας.
 3. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση ΔΕ Καβάλας έτους 2019».
 4. α) Περί ακύρωσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία «Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα τουρισμού - πολιτισμού» με ημερομηνία διενέργειας την 10-07-2020, β) την σύνταξη νέου τεύχους (μελέτης και διακήρυξης).
 5. Περί έγκρισης της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας 2020 - 2021, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 316.368,68 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (392.297,18 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).
 6. Περί έγκρισης της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 125.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (155.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
 7. Περί έγκρισης της διενέργειας, των εγγράφων της σύμβασης, των όρων και του κριτηρίου κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας υδραυλικού υλικού για το 2020».
 8. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια διαφόρων χρωμάτων, βερνικιών και συναφών ειδών», εκτιμώμενης αξίας 46.749,86 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 9. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
 10. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν.4623/2019.
 11. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών γενόμενης μετάβασης  του Δημάρχου  στην Αθήνα, όπου παραβρέθηκε σε συνάντηση εργασίας: α) στην  Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε (ΕΤΑΔ Α.Ε.), β)  στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής γ) στο Υπουργείο  Πολιτισμού δ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και  ε) στο Υπουργείο Οικονομικών  για υποθέσεις του Δήμου, στις 16-24 Ιουνίου 2020».
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 

 

 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας