Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 11 Μαϊ 2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 16

Καβάλα, 8 Μαϊου 2020

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 και 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
  π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 Μαΐου 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2020 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 2. Προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Μελέτη άρσης επικινδυνότητας και αποκατάστασης της οδού MOMA» προϋπολογισμού μελέτης 207.000,00€.
 3. Έγκριση του Πρακτικού που αφορά στην προμήθεια ειδικών βιομηχανικών ραφιών για τις αποθήκες του Δήμου Καβάλας, με τη διαδικασία των άρθρων 32 και 32α του Ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών προσφορών, τεχνικών και ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Υπηρεσία «Μίσθωση γερανών με χειριστή έτους 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.555,52 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 5. Περί εξειδίκευσης της πίστωσης του Κ.Α. 00/6443.0003 των ετών 2021 και 2022 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021 ΚΑΙ 2022».
 6. Εξέταση της υποβληθείσης προς το Δήμο μας υπ’αριθ.πρωτ.10627/05.05.2020 αιτήσεως συμβιβασμού της Φιλίππου Δ. Παναγιώτας κατοίκου Χαλκερού Καβάλας, εν όψει της υπό της αιτούσης και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας από 24.01.2020 και υπ’αριθ.εκθ.καταθ.4/27.01.2020 αγωγής διαδικασίας μικροδιαφορών σε βάρος του Δήμου μας. Αρχικώς ορισθείσα δικάσιμος προς συζήτηση: 30.03.2020.
 7. Αποδοχή δωρεάς ποσού ύψους εκατόν τριάντα ευρώ (130€) από ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΖΕΪΤΙΔΗ.
 8. Αποδοχή δωρεάς ποσού ύψους χιλίων επτακοσίων ευρώ (1700€) από ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
 9.  Αποδοχή δωρεάς ποσού ύψους τριακοσίων ευρώ (300€) από ΙΚΤΕΟ Καβάλας Α.Ε. 
 10. Αποδοχή δωρεάς ποσού ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (350€) από ΛΥΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.
 11. Αποδοχή δωρεάς πίνακα ανακοινώσεων.
 12. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της σύμβασης μελέτης με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας» συνολικού προϋπολογισμού 947.543,67€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
 13.  Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της σύμβασης έργου με τίτλο «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021» συνολικού προϋπολογισμού 161.290,32€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
 14.  Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της σύμβασης έργου με τίτλο «Κατασκευές – Επεκτάσεις Δικτύων Άρδευσης 2020» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας