Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 20 Μαρ 2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 10

Καβάλα, 19 Μαρτίου 2020

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437 & 474/2019 απόφασεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα:
 
  1. 5η  αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, είκοσι (20) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής.
  3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2020  απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2020  απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  5. Έγκριση της υπ' αριθ. 6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας», που αφορά «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης- πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, οικ. έτους 2020».
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας