Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 08 Νοε 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 37


Καβάλα,  7 Νοεμβρίου 2019


Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018,την υπ’ αριθ. 437/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα εξής θέματα:
 
  1.  18η  αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση της με αριθμό 35/2019  απόφασης, του  Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α’ Τριμήνου προϋπολογισμού Δημοτικού Ωδείου  οικ. έτους 2019».
  3. Έγκριση της με αριθμό 54/2019  απόφασης, του  Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β’ Τριμήνου προϋπολογισμού Δημοτικού Ωδείου  οικ. έτους 2019».
  4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
  5. Έγκριση πρακτικού περί κήρυξης σε άγονη, της επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων.
  6. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης για το έργο «Επέκταση Δικτύων Οδικού Φωτισμού και Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού Δήμου Καβάλας 2019».
  7. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ».

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος. 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής


Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας