Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 06 Σεπ 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 30


Καβάλα,  5 Σεπτεμβρίου 2019

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018,την υπ’ αριθ. 437/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα εξής θέματα:

 
  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
  2. 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
  3. Έγκριση πρακτικού περί άγονης, της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων».
  4. Έγκριση πρακτικού περί συμμόρφωσης με την με αριθμό 916/2019 απόφαση 7ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π., περί μερικής ακύρωσης της με αριθμό 162/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας (ΑΔΑ:ΩΑΓΘΩΕ6-ΒΜ7) και την κήρυξη προσωρινού αναδόχου στο Τμήμα 4 του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
  5. Έγκριση Πρακτικού Ι, για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».


Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος. 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής


Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας