Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 27 Ιουν 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 25


Καβάλα,  27 Ιουνίου 2019

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, 5 & 6 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 Εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, κεφ. δ’, την υπ’ αριθ. 119/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 9314/01-03-2017 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 1 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα εξής θέματα:
 
  1. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
  3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
  4. Έγκριση γενόμενων δαπανών  πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
  5. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές - κατασκευές στο Κοινοτικό Κατάστημα Αμυγδαλεώνα και στο κτίσμα Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού (Ιδιοκτησίας Δήμου)».
  6. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση δικτύου όδευσης τυφλών στο κέντρο της πόλης έτους 2019».
  7. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2019».
  8. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2019»
  9. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019».
  10. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου, για το έργο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».

 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.


 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής


Ηλίας Καλανταρίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας