Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 10 Ιαν 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 2

Καβάλα, 10 Ιανουαρίου 2018

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, 5 & 6 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 Εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, κεφ. δ’, την υπ’ αριθ. 119/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 9314/01-03-2017 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα  13.30΄, με τα εξής θέματα:

 
  1. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για την παράσταση ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού προς υποστήριξη της με αριθ.καταθ. Ε2198/2017 αιτήσεως ακυρώσεως κατά της Α.Π.οικ.23417/12.05.2017 απόφασης με θέμα «Έγκριση περιβαλ- λοντικών όρων τμήματος παράκαμψης Καβάλας και του σταθμού διοδίων της Εγνατίας Οδού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δικαστήριο: Ε΄ Τμήμα Συμβουλίου της Επικρατείας. Δικάσιμος: 16.01.2019.
  2. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.683,72 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
  3. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία «Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων, δίκυκλων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και αλυσοπρίονων έτους 2019», εκτιμώμενης αξίας 39.272,50€ με δικαίωμα προαίρεσης και β) περί ανοίγματος οικονομικής προσφοράς και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία «Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων, δίκυκλων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και αλυσοπρίονων έτους 2019», εκτιμώμενης αξίας 39.272,50€ με δικαίωμα προαίρεσης.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στην Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.

 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Καλανταρίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας