Ανακοινωσεις

Εκτακτη Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 05 Απρ 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 13


Καβάλα, 5 Απριλίου 2019

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, 5 & 6 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 Εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, κεφ. δ’, την υπ’ αριθ. 119/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 9314/01-03-2017 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα εξής θέματα:

Έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  • Ανάκληση της υπ’αριθμ. 54/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Ανόρυξη ερευνητικής γεωθερμικής γεώτρησης στην περιοχή του κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας» και ακύρωση του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να γίνει διόρθωση της διακήρυξης του έργου και καθώς η διαδικασία του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού βρίσκεται σε εξέλιξη και προς αποφυγή έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής από τους συμμετέχοντες απαιτείται άμεσα η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.


 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής


Ηλίας Καλανταρίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας