Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Τουριστικης Αναπτυξης και Προβολης

Δημοσίευση: 19 Απρ 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Καβάλα, 16 Απριλίου 2021

Προς τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010, τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 75 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α') και   τις υπ’ αριθ. 483/2019 και 43/2021  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην 1η συνεδρίαση έτους 2021, της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Καβάλας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ., με το ακόλουθο θέμα:
 
  • «Ενημερωτική συζήτηση επί του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2021, του Δήμου Καβάλας».
 
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να κληθεί αναπληρωματικό μέλος.

 
 
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
   Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
 
 
Kωνσταντίνος Πεφάνης
 
 
 
 
 
Ρυθμίσεις Cookies