Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Ποιοτητας Ζωης

Δημοσίευση: 29 Απρ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: 9

Καβάλα, 29 Απριλίου 2022

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 3/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την υπ’ αριθ. πρωτ. 549/10-1-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας. 
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην 9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει που θα γίνει στις 5 Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11.00 π.μ., με μεικτή Συνεδρίαση (διά ζώσης ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24.09.2021του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:

1. «Χώροι αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου»
2. Έγκριση ερυθράς στην οδό Αμφιτρίτης Καβάλας
3. Χορήγηση άδειας εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΄΄ που υλοποιείται από την ανάδοχη εταιρεία ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.


Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
 
Κυριάκος Σταυρίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας
 
Ρυθμίσεις Cookies