Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Ποιοτητας Ζωης

Δημοσίευση: 16 Ιουλ 2021
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                   
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: 7

Καβάλα, 16 Ιουλίου 2021

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 438/2019 & 475/2109 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την υπ’ αριθ. πρωτ. 28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 21670/28-8-2020 απόφαση Δημάρχου Καβάλας .  
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε 

στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 22 Ιουλίου  2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 με τηλεδιάσκεψη, με τα εξής θέματα:
 
 1. Αίτημα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ)           για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της            Παναγίας (πλατεία Μεχμέτ Αλή και τμήμα της οδού Θ.Πουλίδου), για τη     διεξαγωγή εκδηλώσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2021 του Δήμου Καβάλας.
 2.  Αίτημα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ)           για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη ρύθμιση της        κυκλοφορίας            και την αναγκαία οδική σήμανση στην περιοχή της Παναγίας,   για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2021 του Δήμου       Καβάλας.
 3. Αίτημα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ)           για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιοχής κεντρικής πλατείας (πλατεία Ελευθερίας), για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2021 του Δήμου Καβάλας.
 4. Αίτημα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ)           για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιοχής πλατείας    Καπνεργάτη, για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2021   του Δήμου Καβάλας
 5. Αίτημα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ)           για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη ρύθμιση της        κυκλοφορίας            και την αναγκαία οδική σήμανση των οδών Αβέρωφ και Κασσάνδρου, στην περιοχή γύρωθεν της πλατείας Καπνεργάτη, για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2021 του Δήμου Καβάλας.
 6. Λήψη απόφασης οριστικής ή προσωρινής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ» ιδιοκτησίας  DANIELA BEZERGYANOVA (ΑΦΜ 145529084) που βρίσκεται επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ  αρ. 55, λόγω υποβολής γνωστοποίησης χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης ή προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
                                            
                                                                                     
                                                                                                                                                    
                                                                                           
                                                                                          Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                              
       της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
 
      Κυριάκος Σταυρίδης 
     Αντιδήμαρχος Καβάλας 
Ρυθμίσεις Cookies