Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Ποιοτητας Ζωης

Δημοσίευση: 21 Αυγ 2020
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                   
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: 8

Καβάλα, 21 Αυγούστου 2020

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 438/2019 & 475/2109 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την υπ’ αριθ. πρωτ. 28205/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Καβάλας  
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 26 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με το εξής θέμα:
 
  1. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου ΄΄Βελτιώσεις Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2019¨.
  2. Έγκριση ή μη προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (τμήματος οδοστρώματος) επί της οδού Κομνηνών και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κομνηνών για την τοποθέτηση ικριωμάτων επί του οδοστρώματος.
  3. Τροποποίηση του Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισμού του Δήμου Καβάλας
  4. Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο οχημάτων χώρου στάθμευσης της Υπεραγοράς Τροφίμων ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εντός του οικοπέδου επί του Ο.Τ. Γ982 στην περιοχή Περιγιάλι  Καβάλας.
  5. Έγκριση Θερινών Δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας με ισχύ έως 15.9.2020.
  6. Φύτευση και τοποθέτηση χημικής τουαλέτας σε πεζοδρόμιο.
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
                                                                                                                                                    
                                                                                     

                                                                                                                                                    
                                                                                           
                                                                                          Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                              
       της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
 
      Κυριάκος Σταυρίδης