Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Ποιοτητας Ζωης

Δημοσίευση: 14 Ιουλ 2020
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                   
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: 7

Καβάλα, 13 Ιουλίου 2020

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 438/2019 & 475/2109 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την υπ’ αριθ. πρωτ. 28205/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Καβάλας  
 
Μετά την ματαίωση της αριθ. 6/2020 συνεδρίασης, λόγω μη απαρτίας, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, ήτοι:
 
  1. Έγκριση ή μη προσωρινής κατάληψης  κοινοχρήστου χώρου  (κλίμακες, πεζοδρόμιο, τμήμα οδού) επί των οδών Αγ. Λαύρας  & 7ης Μεραρχίας στην Καβάλα.
  2. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην  περιοχή της οδού   ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ  (τμήμα από την συμβολή της από την Αδάνων  μέχρι την συμβολή με την οδό Ευξείνου Πόντου)  για τις ανάγκες διευθέτησης της κυκλοφορίας λόγω πτώσης βράχων και δένδρων σε τμήμα της οδού Φιλιππούπολης.
  3. Έγκριση ή μη τοποθέτησης ικριωμάτων κατά μήκος της όψης οικοδομής επί της οδού Αβέρωφ 13 , για την εκτέλεση εργασιών επισκευών στηθαίων.
  4. Αίτηση από ιδιώτη, για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών σε πεζοδρόμιο της οδού Βρούτου.
  5. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο της Ν.Καρβάλης,  δίπλα στο Ο.Τ. 99 σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4267/2014 (ΦΕΚ 93Α΄ 14-4-2014).
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
                                                                                                                                                    
                                                                                     

                                                                                                                                                    
                                                                                           
                                                                                          Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                              
       της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
 
      Κυριάκος Σταυρίδης