Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Ποιοτητας Ζωης

Δημοσίευση: 16 Οκτ 2020
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                   
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: 10

Καβάλα, 16 Οκτωβρίου 2020

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 438/2019 & 475/2109 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την υπ’ αριθ. πρωτ. 28205/2-9-2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 21670/28-8-2020 απόφαση Δημάρχου Καβάλας Απόφαση Δημάρχου Καβάλας 
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, (κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και με την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), με το εξής θέμα:
 
  1. Αίτηση ιδιώτη, για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 13.
                                                                                                                                                 
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
                                                                                                                                                    
                                                                                     

                                                                                                                                                    
                                                                                           
                                                                                          Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                              
       της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
 
      Κυριάκος Σταυρίδης