Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Εκτελεστικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 04 Ιαν 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Πρόσκλησης: 1

Καβάλα, 4 Ιανουαρίου 2021

Προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
 
1. Ιακωβίδης Ιωάννης
2.  Μουμτσάκης Απόστολος
3.  Παπαδόπουλος Θεόδωρος
4.  Παππάς Λεωνίδας
5.  Σταυρίδης Κυριάκος
 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιανουαρίου 20210, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄, με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ με τo εξής θέμα:
 
  • Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Καβάλας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ
 


Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας