Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 05 Φεβ 2024

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                
Αριθμός Πρόσκλησης: 5            
                                                                    
                                                                                               Καβάλα 2 Φεβρουαρίου 2024
                      
Π ρ ο ς            
        
1) κ. Δήμαρχο Καβάλας                                           
2) κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
3) κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010


π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 

στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 07 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 98, Α.Π. 8182/26-01-24, ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ, με τα παρακάτω θέματα:
 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Μείωση ή απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το έτος 2024.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Καβάλας, για την χρονική περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2028.
 3. Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4061/2012, όπως ισχύουν.
 4. Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4061/2012, όπως ισχύουν.
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Δημιουργία υποδομών για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων».
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε αγροτική οδοποιία του Δήμου Καβάλας».
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους».
 8. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανανεώσεις – Αναβαθμίσεις συντηρήσεις χώρων πρασίνου Δήμου Καβάλας έτους 2020».
 9. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την τροποποίηση και προσαρμογή ορισμένων αναβαθμών της κλιμακωτής οδού Μητροπολίτη Προκοπίου, Καβάλα.
 10. Παράταση του χρόνου ισχύος των προσωρινών  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’αριθ. 327/2022 απόφασης του Δ.Σ. Καβάλας όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.  249265/26.11.2022 ΑΔΑ: ΨΖ7ΟΟΡ1Υ-327/ΦΕΚ 6095/Β/30.11.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την εκτέλεση εργασιών σε κτίριο στην συμβολή των οδών Ομονοίας – Ίωνος Δραγούμη.
 11. Γνωμοδότηση επί αίτησης παραχώρησης κατά χρήση σύμφωνα με το  άρθρο 4  παρ. 2 του  Ν.4061/12.
 12. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο COPE.

 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.

                                                                     
                                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                         του Δημοτικού Συμβουλίου
                         
                      
                                                                          Παναγιώτης Μαμτσαδέλης

 

 

Ρυθμίσεις Cookies