Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 29 Μαρ 2024

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                
Αριθμός Πρόσκλησης: 12            
                                                                    
                                                                                               Καβάλα 28 Μαρτίου 2024
                      
Π ρ ο ς            
        
1) κ. Δήμαρχο Καβάλας                                           
2) κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
3) κ. Προέδρους & Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Καβάλας

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010


π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 

στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 1η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 98, Α.Π. 8182/26-01-24, ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ, με τα παρακάτω θέματα:
 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Έγκριση της υπ'αριθ. 16/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΟΒ4653ΔΔ-ΡΕΖ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2023».
 2. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Βελτιώσεις Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2022-2023».
 3. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό Παληού του Δήμου Καβάλας στο Ο.Τ. 96.
 4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για την δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» του Δήμου Καβάλας, εργολαβία της εταιρεία Α.ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στη Δ.Ε. Φιλίππων του Δήμου Καβάλας».
 6. Ανακοίνωση της απόφασης ορισμού της επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους, έτους 2024.
 7. Χορήγηση σε ιδιώτη, άδειας εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο, επί τμήματος του πεζοδρομίου της οδού Γρανικού.
 8. Έγκριση ανάθεσης σε ορκωτούς λογιστές της υπηρεσίας διεκπεραίωσης συγκεκριμένων διαδικασιών και ενεργειών, για την υποβοήθηση των Επιτροπών Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Καβάλας (30310/28-11-2023) και (204/04-01-2024) αποφάσεις Δημάρχου Καβάλας περί συγκρότησης των Επιτροπών), στο πλαίσιο κατάργησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Καβάλας με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Δήμου Καβάλας» και  «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» καθώς και του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Καβάλας με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια»», κατ' εφαρμογή της παρ. 3Β του άρθρου 27 του Ν. 5056/2023
 9. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναγνώρισης Οικογενειακών Τάφων, για το χρονικό διάστημα 2024-2028.
 10. Τροποποίηση της αριθμ. 37/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ8ΠΩΕ6-ΞΚ0) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που αφορά την «Συγκρότηση Επιτροπής Αστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το χρονικό διάστημα 2024-2028» ως προς το σκέλος 3 - αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους.
 11. Εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία του δημοτικού χώρου 1500τ.μ. στο δημοτικό στάδιο «ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» για εγκατάσταση και λειτουργία τσίρκου.
 12. Εκμίσθωση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση διεθνούς φεστιβάλ χορού στις 24, 25 και 26 Μαΐου 2024.
 13. Εκμίσθωση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για τις ετήσιες παραστάσεις του χορευτικού κέντρου «HIP-HOP CENTER» στις 21, 22 και 23 Ιουνίου 2024.
 14. Εκμίσθωση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση εκδήλωσης κοινωνικού, φιλοζωικού και αθλητικού  χαρακτήρα στις 24 Ιουνίου 2024.

 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.


                                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                         του Δημοτικού Συμβουλίου
                         
                      
                                                                          Παναγιώτης Μαμτσαδέλης

 

 

Ρυθμίσεις Cookies