Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ειδικη συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 03 Φεβ 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 2

Καβάλα, 2 Φεβρουαρίου 2023

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων
                                              

 
 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 
στην ΜΕΙΚΤΉ, (διά ζώσης και τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021, Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 1. Υποβολή προς έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας 2021 - 2023 (Α’ Φάση).
 2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Καβάλας στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης-Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου  2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του» και ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παρακολούθησης.
 3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ για χρήση δάνειας τεχνικής υπηρεσίας για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικού περιβόλου και χώρου θεάτρου του Φρουρίου για την προσβασιμότητα ΑμεΑ» της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Εξασφάλιση προσβασιμότητας Α.με.Α. στο χώρο του Φρουρίου Καβάλας (ακρόπολη)» και ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας», με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης- πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, οικ. έτους 2023.
 5. Ορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου, προς απόδοση της εισφερομένης γης πράξης εφαρμογής Περιγιαλίου (σύνταξη εξωδίκων προσκλήσεων αρθ.12 § 7 στοιχ. β του Ν.1337/1983 όπως ισχύει).
 6. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στη Δ.Ε. Φιλίππων του Δήμου Καβάλας».
 7. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2020».
 9. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τα έργα Cities4Her, CURE kai JuniorX.
 10. Έγκριση της αριθ. Απόφασης 2/2023 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καβάλας σχετικά με την Α΄ Κατανομή έτους 2023 στην Α/βάθμια και Β/βάθμια Επιτροπή Παιδείας.
 11. Ορισμός μελών επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.
 12. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010 και τις τροποποιήσεις αυτού.
 13. Παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου «Ανθή Καραγιάννη», του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου «Ποταμουδίων» και του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας στην  ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ για το σχ. έτος 2022-2023.
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.
            
 
 
 Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Κωνσταντίνος Πεφάνης
Ρυθμίσεις Cookies