Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 11 Νοε 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 26

Καβάλα, 10 Νοεμβρίου 2022

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 
 
Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει «δια περιφοράς» με αποστολή e-mail στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 14/11/2022 και από ώρα 09:00 έως και ώρα 11:00, σύμφωνα την εγκύκλιο 375/Α.Π. 39167/02-06-22/ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, κεφ. Δ΄ παρ. β΄ του ΥΠ.ΕΣ. με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
  • 5η έκτακτη επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας».
 
 
 Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

 
Κωνσταντίνος Πεφάνης
Ρυθμίσεις Cookies