Ανακοινωσεις

Κατεπειγουσα Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 25 Νοε 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 26


ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18:00


Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2020

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας

 
Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ. με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
  1. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2021.
 
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην λήψη απόφασης ορισμού των ενιαίων ανταποδοτικών τελών έτους 2021 που είναι υποχρεωτική για τη κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 στα χρονικά όρια που ορίζει η εθνική νομοθεσία.
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.
            

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης