Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 27 Ιουλ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 16


ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19:00


Καβάλα, 23 Ιουλίου 2020

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας

 
 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 27 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 1. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2020 - Συζήτηση σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου.
 2. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
 3. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
 4. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2020.
 5. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης οδού Φιλίππου και τμήματος οδού Κομνηνών».
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε με χρήση επί έλασσον δαπανών του έργου «Συντηρήσεις Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων, μεταλλικών και Ξύλινων Κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2019».
 7. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Αποτμήσεις Πεζοδρομίων για Τοποθέτηση Κάδων 2017».
 8. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Αποτμήσεις Πεζοδρομίων για Τοποθέτηση Κάδων 2017».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2018».
 10. Έγκριση ή μη προσωρινής κατάληψης  κοινοχρήστου χώρου (κλίμακες, πεζοδρόμιο, τμήμα οδού) επί των οδών Αγ. Λαύρας  & 7ης Μεραρχίας στην Καβάλα.
 11. Αίτηση από ιδιώτη, για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών σε πεζοδρόμιο της οδού Βρούτου.
 12. Έγκριση ή μη τοποθέτησης ικριωμάτων κατά μήκος της όψης οικοδομής επί της οδού Αβέρωφ 13, για την εκτέλεση εργασιών επισκευών στηθαίων.
 13. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε.  Καβάλας έτους 2016».
 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019».
 15. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΈΤΟΥΣ 2019».
 16. Έγκριση 7ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Κ.Χ., δημοτικών και σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017».
 17. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευές κρασπεδόρειθρων σε δρόμους του Παληού Καβάλας».
 18. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε.  Καβάλας έτους 2016».
 19. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας με την ίδρυση: α) Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, β) Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου Δήμου Καβάλας.
 20. Τροποποίηση των υπ’αριθμ’ 6/2019 Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας, 21/2019 Ο.Ε. και 52/2019 Δ.Σ. αποφάσεων αναφορικά με τον «Καθορισμό τιμής χρέωσης καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης.
 21. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο της Ν. Καρβάλης , δίπλα στο Ο.Τ. 99 σύμφωνα με  το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄ 14-4-2014).
 22. Έγκριση γενόμενης μετάβασης  του Δημάρχου  στην Θεσσαλονίκη, όπου παραβρέθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» για την παρουσίαση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στις  10 Ιουλίου 2020.
 23. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών σε τέκνο.
 24. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών, καθώς και των θέσεων από τη Λαϊκή Αγορά της Καβάλας και των Κρηνίδων.
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.
            
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης