Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 11 Φεβ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 4

Καβάλα, 8 Φεβρουαρίου 2019

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ.κ. Προέδρους & Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Καβάλας

 
 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
2. Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 18/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά: «Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. υπουργικής απόφασης, αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη και συγκεκριμένα περί άσκησης αίτησης ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του ΣτΕ».
3. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2018.
4. Ανάκληση της 849/2018 Δ.Σ. και λήψη νέων αποφάσεων αναφορικά με τον «Καθορισμό τιμής χρέωσης καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης».
5. Υποβολή προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της υπ’ αριθ. 5/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2018, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Καβάλας και υποβολή αυτής προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο”.
6. Παραχώρηση  κλειστού γυμναστηρίου  «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων.
7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2019.
8. Έγκριση τοποθέτησης των προτομών Ελ. Βενιζέλου και Παύλου Μελά στον Δημοτικό Κήπο και των Εφέδρων Αξιωματικών στην πλατεία Κονσουλίδη.
9. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2017».
10. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους  εκτέλεσης του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – χρωματισμοί στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Ν. Καρβάλη».
12. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του  έργου: «Επισκευές-Κατασκευές-Συντηρήσεις-Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017».
13. Έγκριση του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,  και την χρήση των επί έλασσον εργασιών ώστε να εγκριθεί ο 4ος Α.Π.Ε.  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ EΤΟΥΣ 2017», του Δήμου Καβάλας, της αναδόχου Κ/Ξ Α. ΠΡΑΣΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
14. Έγκριση κοπής δέντρων στο πλαίσιο ανάπλασης της παιδικής χαράς εντός του υπ΄αριθ. 145 Ο.Τ. στον οικισμό Αμυγδαλεώνα.
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων ΔΕ Φιλίππων έτους 2015».
16. Έγκριση Πρακτικού 118ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
17. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου ΄΄Ασφαλτοστρώσεις -  τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2018΄΄.
18. Έγκριση ή μη εκποίησης Δημοτικής έκτασης.
19. Τροποποίηση προτεινόμενων ερυθρών οδών Παπαϊωάννου και Βιζυηνού στο Παλιό Τσιφλίκι Καβάλας.
20. Γνωμοδότηση επί μελέτης οριοθέτησης ρέματος.
21. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2017».
22. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Οδοσήμανση ΔΕ Καβάλας έτους 2018».
23. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Κ.Χ., δημοτικών και σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017».
24. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2016».
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε Φιλίππων έτους 2015».
26. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 867/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθιέρωσης λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του κανονικού ωραρίου για το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, έτους 2019.
27. Καθορισμός κωδικού αριθμού δαπανών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, δεκτικού στην έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
28. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου.
29. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
30. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 969/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ‘’Αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων’’ και συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΚΥΑ 72865/10.12.2018(ΦΕΚ 5726/19.12.2018 τεύχος Β’)
31. Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 25 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας.
32. Μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων για το έτος 2019 βάσει του Ν.4071/2012.
33. Περί αιτήματος οφειλέτη σχετικά με ληξιπρόθεσμες παραβάσεις ΚΟΚ.
34. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων.
35. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
36. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
37. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
38. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
39. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
40. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
41. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
42. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
43. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
44. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
45. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
46. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
47. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
48. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
49. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
50. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
51. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
52. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
53. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
54. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Φιλιππίδη Φίλιππα, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας «Δ.Ε.Υ.Α.Κ» και αντικατάστασής του.
55. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Τσουρουκίδη Αναστάσιου, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας «Δ.Ε.Υ.Α.Κ» και αντικατάστασής του.
56. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Καλανταρίδη Ηλία στη Νυρεμβέργη, προκειμένου να συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 20η επέτειο της  αδερφοποίησης  μεταξύ του Δήμου Νυρεμβέργης και του Δήμου Καβάλας,  στις 08-09 Φεβρουαρίου 2019.
57. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2019 υπ. αριθμ 1.
58. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2019 στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΙΡΤΙΛΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18, στην Καβάλα.
59. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
60. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών.
61. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr).


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Γραμμένος