Ανακοινωσεις

Προσκληση Συνεδριασης Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 07 Ιουν 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 13

Καβάλα, 6 Ιουνίου 2019

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ.κ. Προέδρους & Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Καβάλας

 
 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 10 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  
 
 1. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 49/2019απόφασης, τουΔιοικητικού Συμβουλίουτου Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 3. Έγκριση της με αριθμό151/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 4. Έγκριση της με αριθμό 170/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 5. Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041600 στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020.
 6. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 799.000,00 € στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευές κρασπεδόρειθρων σε δρόμους του Παληού Καβάλας».
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση δημοτικού οικοπέδου στην οδό Ισμήνης».
 9. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης τουέργου :«Επισκευές-Βελτιώσεις-Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018».
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Φιλίππων έτους 2018».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση και αναβάθμιση γεφυριών Λεύκης».
 12. Έγκριση ή μη σχετικά με την διατήρηση τοιχίου ασφαλείας και επιστρωμένης επιφάνειας.
 13. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό Παληού τουΔήμου Καβάλας.
 14. Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 97/2013 απόφασης Δ.Σ. Καβάλας η οποία αφορά τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης της Καβάλας στην οδό Μιαούλη, μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
 15. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεωνγιατην ρύθμιση της κυκλοφορίας και τηναναγκαία οδικήσήμανσητων οδών Θ.Πουλίδου, Μεχμέτ Αλή & Γραβιάς, στην συνοικία της ΠΑΝΑΓΙΑΣστο πλαίσιο διεξαγωγής τωνεκδηλώσεων του Φεστιβάλ COSMOPOLIS, για το έτος 2019.
 16. Έγκριση ή μη σχετικά με την παραχώρηση της πλατείας Μ. Αλή και τμήμα της οδού Θ. Πουλίδου για την εκδήλωση του Φεστιβάλ Cosmopolis 2019.
 17. Έγκριση ή μη της με αριθμό192/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά τηνΤροποποίηση τουΚανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας.
 18. Έγκριση της με αριθμό 191/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 19. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 952/17-12-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας περί έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «Eκσυγχρονισμός των υποδομών του Θερμαλιστικού Κέντρου Κρηνίδων Καβάλας» στην πρόσκληση ΑΜΘ32 με τίτλο «ΟΧΕ_2-Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση “Πολιτιστικής διαδρομής Εγνατίας οδού”.
 20. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθμ. 195/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης “Εκσυγχρονισμός των υποδομών του Θερμαλιστικού Κέντρου Κρηνίδων Καβάλας” στην πρόσκληση ΑΜΘ32, με τίτλο: “ΟΧΕ_2 – Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση ‘Πολιτιστικής διαδρομής Εγνατίας οδού’” & Δήλωση ανάληψης κόστους Φ.Π.Α. και κάλυψης ιδίας συμμετοχής.
 21. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και Δήμου Καβάλας για το υποέργο 1 με τίτλο«Εκσυγχρονισμός των υποδομών του Θερμαλιστικού Κέντρου Κρηνίδων Καβάλας» της ομότιτλης πράξης και ορισμός μελών με τους αναπληρωματικούς τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 22. Έγκριση της υπ’ αρ. 59/2019 Απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ» με θέμα: «Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019».
 23. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας προκειμένου να συμμετέχει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΤΑ Α.Ε. «Πληροφόρηση-Επιμόρφωση -Τοπική Ανάπτυξη Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 28 Ιουνίου 2019.
 24. Τροποποίηση της υπ' αριθ680/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί "αντικατάστασης μελών ΔΣ σε Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου και Δημοτικές Επιχειρήσεις" ως προς την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαία Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 25. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Καβάλας κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
 26. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
 27. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2019 υπ. αριθμ 6.
 28. Έγκριση μετάβασης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε θέματα Ανάπτυξης- Προγραμματισμού και Ψηφιακών Υπηρεσιών κ. Τουλκίδη Δημοσθένη, αρχικά στην Αθήνα, για συνάντηση εργασίας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,στη συνέχεια στις Βρυξέλλεςγια να συμμετέχει στο τελικό συνέδριο του DigitalCitiesChallenge και τέλος στον Πειραιά προκειμένου να συμμετέχει στο Campus Δικτύων Μεταφοράς Urbact III,στις 3-7 Ιουνίου 2019.
 29. Επιστροφή προνοιακών επιδομάτων.
 30. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω αποποίησης κληρονομιάς.
 31. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάργησης θυρίδων.
 32. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επαναβεβαίωση στον ορθό οφειλέτη.
 33. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
 34. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
 35. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
 36. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
 37. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
 38. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
 39. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 40. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 41. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 42. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 43. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 44. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 45. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 46. Δωρεάν παραχώρηση τάφου πενταετίας για οικονομικά αδύναμο.
 47. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
 48. Διαγραφή Θέσης από τη Λαϊκή αγορά των Κρηνίδων που ανήκει σε Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών.
 49. Διαγραφή Θέσης από τη Λαϊκή αγορά των Κρηνίδων που ανήκει σε Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών.
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr).
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Γραμμένος