Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 05 Ιαν 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 1

Καβάλα, 5 Ιανουαρίου 2021

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην 1η  συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  διά περιφοράς, με τρόπο ψήφισης  την  αποστολή e mail από 10.00 π.μ. έως τις 12.00  π.μ., σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:
 
  1. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του παλαιού Νοσοκομείου.
  2. Έγκριση επί του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Καβάλας - Δημοτικής Ενότητας Καβάλας.

Τα e mail θα αποσταλούν στο gramds@kavala.gov.gr.
Τα εκπρόθεσμα e mail δεν θα ληφθούν υπ όψιν.
 
                                
Η Πρόεδρος
                                                            του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
 
   Φωτεινή Κόγια