Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την Προμηθεια ετοιμων γευματων σιτισης των μαθητων του Μουσικου Σχολειου Καβαλας

Δημοσίευση: 31 Οκτ 2023
O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 327/2023 (ΑΔΑ: 6Υ25ΩΕ6-ΔΑΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων σίτισης σε μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 255.780,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (317.167,20 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV: 15894210-6 («Σχολικά Γεύματα»).

Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  254153 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (https://portal.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν. 4250/2014 και του Ν. 4782/2021. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας  (EL 515).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αριθμ. 27577/31-10-2023 Διακήρυξης.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ήτοι 2% x 255.780,00 € = 5.115,60 € (πέντε χιλιάδες εκατόν δεκαπέντε ευρώ και εξήντα λεπτά).
 
Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily στις 25/10/2023 με ηλεκτρονική αποστολή.
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr/ του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 07/12/2023 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies