Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναθεση της προμηθειας μηχανολογικου εξοπλισμου της μοναδας παραγωγης εδαφοβελτιωτικου - κομποστ στις Κρηνιδες Καβαλας

Δημοσίευση: 14 Σεπ 2023
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 294/2023 (ΑΔΑ: 6ΧΜ1ΩΕ6-ΓΟΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού - κομπόστ στις Κρηνίδες Καβάλας» (ΟΠΣ 5037854), διάρκειας ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , για το ΣΥΝΟΛΟ της  προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 80.600,00 € ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 02/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies