Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια για την προμηθεια γραφικης υλης και αναλωσιμων ειδων μηχανογραφησης και χαρτιου

Δημοσίευση: 17 Φεβ 2023
O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 608/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΗΜΩΕ6-163) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης, φωτοτυπικών & φωτοτυπικού χαρτιού του Δήμου Καβάλας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά τμήμα, στο σύνολο του προϋπολογισμού του τμήματος, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 204.105,54 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (253.090,87 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV: 30192700-8 για το Τμήμα 1: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, με CPV: 30199700-7 για το Τμήμα 2: ΧΑΡΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ και με CPV: 30125110-5 για το Τμήμα 3: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Παρασκεύη 24/03/2023 και ώρα 15:00

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies