Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την προμηθεια εξοπλισμου κτιριων και ακαλυπτου χωρου στο χερσαιο τειχος του Δημου Καβαλας

Δημοσίευση: 14 Νοε 2023
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 361/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΟΦΩΕ6-ΩΙΝ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκαν η «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος (Τμήμα 1ο Διάφορα Έπιπλα) του Δήμου Καβάλας», (ΟΠΣ 5009769) διάρκειας ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το ΣΥΝΟΛΟ των προσφερόμενων ειδών της προμήθειας, επί ποινή αποκλεισμού και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 101.270,80 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει τo κάτωθι Τμήμα: Τμήμα 1ο : Διάφορα έπιπλα, ποσού 101.270,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 39151000-5 Διάφορα έπιπλα).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 01/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies