Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια ειδων καθαριοτητας και ευπρεπισμου για τις αναγκες του Δημου Καβαλας

Δημοσίευση: 22 Δεκ 2023
Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 391/2023 (ΑΔΑ: 9Ε7ΥΩΕ6-5Α2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού» για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, διάρκειας δεκατριών (13) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, στο σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος.  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 238.444,09 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (287.413,88 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 26/01/2024 και ώρα 15:00.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies