Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Υπηρεσια συμβουλου για τον συντονισμο και υλοποιηση δρασεων Crea Centers

Δημοσίευση: 31 Αυγ 2021
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την με αριθμό  360/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Kαβάλας (με ΑΔΑ: ΩΘ67ΩΕ6-Η0Ν), με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία του Συνοπτικού  διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων του Δήμου Καβάλας στο έργο Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin (CREA CENTERS)»,  προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών είναι Εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι δύο ευρώ (66.622,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%).
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies