Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την αναθεση της υπηρεσιας συντηρησης χωρων πρασινου-λοιπων κοινοχρηστων χωρων αρδευτικων δικτυων & κλαδευσης δενδρων

Δημοσίευση: 21 Μαϊ 2021
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 186/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΓΤ3ΩΕ6-ΩΙΑ) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ  ΔΕΝΔΡΩΝ, εκτιμώμενης αξίας 339.665,76 ευρώ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα  Παρασκευή 25/06/ 2021 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies