Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την αναθεση υπηρεσιας συντηρησης του κεντρικου συστηματος ελεγχου του κολυμβητηριου

Δημοσίευση: 08 Σεπ 2020
O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 371/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΓ6ΩΕ6-ΨΞ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα στο σύνολο όμως του κάθε τμήματος. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 43.519,04 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% με CPV 50712000-9, 14211000-3, 34913000-0.

Συνοδευτικα Αρχεια