Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου για παροχη προγραμματων καταρτισης ευαλωτων κοινωνικα ομαδων του Τομεα Τουρισμου - Πολιτισμου

Δημοσίευση: 09 Ιουν 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την  178/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 66Ι0ΩΕ6-Ω63) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού,  προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΑ) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΟΠΣ 5031235  ), εκτιμώμενης αξίας 240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 0% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00.

Συνοδευτικα Αρχεια