Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια τροφιμων και βασικης υλικης συνδρομης

Δημοσίευση: 18 Νοε 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 457/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΖΣΟΩΕ6-ΘΡΛ) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Καβάλας - Θάσου, εκτιμώμενης αξίας 752.783,49 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (853.734,44 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13%, 24% & 6%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 21/12/2020  και ώρα 10:00 π.μ

Συνοδευτικα Αρχεια