Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια ειδων καθαριοτητας και ευπρεπισμου για τις αναγκες του Δημου Καβαλας και των Νομικων Προσωπων αυτου ετους 2021-2022

Δημοσίευση: 20 Νοε 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 500/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΩΞΤΩΕ6-2ΛΨ) περί έγκρισης της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού, οικονομικών ετών 2021 και 2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 465.628,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, 13% και 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 397.427,51, ΦΠΑ 6%: 8.225,17 €, ΦΠΑ 13%: 2.961,92 €, ΦΠΑ 24%: 57.013,75 €)  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 (Προϊόντα καθαρισμού με ΦΠΑ 6%) με CPV 39830000-9, Τμήμα 2 (Προϊόντα καθαρισμού με ΦΠΑ 24%) με CPV 39830000-9, Τμήμα 3 (Είδη Χαρτικών – Υλικά Ευπρεπισμού (χαρτί υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτες, κλπ) με CPV 33700000-7, Τμήμα 4 (Βρεφικές Πάνες) με CPV 33771200-7, Τμήμα 5 (Είδη Οικιακής Χρήσης και Αναλώσιμα – Υλικά Τροφοδοσίας) με CPV 39220000-0, Τμήμα 6 (Εξοπλισμός Καθαριότητας - Συσκευές) με CPV 39224300-1 και Τμήμα 7 (Σακούλες) με CPV 19640000-0.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 13:00. 

Συνοδευτικα Αρχεια