Ανακοινωσεις

Διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την αναθεση υπηρεσιων σχεδιασμου τεχνικων συναντησεων και συναφεις ενεργειες

Δημοσίευση: 30 Οκτ 2019
O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 319/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι «Υπηρεσίες σχεδιασμού τεχνικών συναντήσεων και συναφείς ενέργειες για τη βελτίωση πολιτικών τοπικής ανάπτυξης και ανάλυσης συμπερασμάτων διαβουλεύσεων και ανάπτυξης σχεδίου δράσης για τη βελτίωση πολιτικών τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου CHERISH του INTERREG EUROPE»,
τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από́ οικονομική́ άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής η οποία θα προκύψει από́ την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών στο σύνολο της προϋπολογισθείσας υπηρεσίας από́ τον αντίστοιχο μαθηματικό́ τύπο που προσδιορίζεται στην διακήρυξη. Η συνολική εκτιμώμενη
αξία των υπηρεσιών είναι 34.080,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10, στις 11-11-2019, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Συνοδευτικα Αρχεια