Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την προμηθεια εξοπλισμου μηχανογραφησης

Δημοσίευση: 04 Οκτ 2019
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 281/2019 (ΑΔΑ: ΨΡΤΨΩΕ6-ΒΑΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης, τα έγγραφα της σύμβασης και οι  όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 39.952,80 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Συνοδευτικα Αρχεια