Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Συντηρησεις Δημοτικων Κτιριων 2024 - 2025"

Δημοσίευση: 17 Απρ 2024
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του  Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καβάλας  2024-2025» προϋπολογισμού έργου 241.935,48 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαβανομένης αναθεώρησης 1,01 €. CPV–45212410-3.
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
 
 1. Χωματουργικά – Καθαιρέσεις, με προϋπολογισμό 48.390,62 €
 2. Σκυροδέματα – Πλινθοδομές – Επιστρώσεις, με προϋπολογισμό 42.837,39 €
 3. Κατασκευές ξύλινες – Μεταλλικές – Μονώσεις, με προϋπολογισμό 38.751,28 €
 4. Λοιπά Τελειώματα, με προϋπολογισμό 57.176,18 €
 5. Δίκτυα, με προϋπολογισμό 54.779,00 €
 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
 
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/05/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies