Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Συντηρησεις Κοινοχρηστων Χωρων 2024 - 2025"

Δημοσίευση: 17 Απρ 2024
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του  Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων 2024-2025» προϋπολογισμού έργου 201.612,90 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης 33,33 €) χωρίς ΦΠΑ, CPV–45236290-9.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
 
 1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις, με προϋπολογισμό 43.067,38 €
 2. Σκυροδέματα-Πλινθοδομές-Επιστρώσεις, με προϋπολογισμό 39.875,95 €
 3. Κατασκευές Ξύλινες – Μεταλλικές – Μονώσεις, με προϋπολογισμό 27.200,43 €
 4. Λοιπά Τελειώματα, με προϋπολογισμό 51.375,12 €
 5. Δίκτυα, με προϋπολογισμό 40.060,69 €
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
 
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies