Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Παρεμβασεις αναβαθμισης δημοσιου χωρου για την δημιουργια του ανοιχτου κεντρου εμποριου"

Δημοσίευση: 16 Σεπ 2022
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοι κτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τ ις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» προϋπολογισμού μελέτης 770.161,29 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, ( περιλαμβάνεται αναθεώρηση 519,38€), CPV – 45233260-9, 45431000-7, 34993000-4.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

1.1. Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 87.295,94€
1.2. Κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 392.820,60 €
1.3. Κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 63.779,00 €
1.4. Κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, με προϋπολογισμό 4.769,04€
1.5. Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, με προϋπολογισμό 220.977,33 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ.


Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της διακήρυξης, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ και Δ του άρθρου 22 της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΪΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, και που είναι εγκατεστημένοι σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της συμβάσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3,και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθενται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04/10/2022, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 07/10/2022 .

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 15.403,00 €, ισχύος δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Καβάλας.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (άξονας προτεραιότητας 01: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες) με κωδικό πράξης MIS 5032955 (αρ. ενάριθ. Έργου 2019ΣΕ11910038) με Κ.Α. 64.7326.0001

Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2513500226, κα Πιλάτου Αικατερίνη και 2513500225 κα Μαλλιούρη Αικατερίνη.
 
Καβάλα 15/09/2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας
Θεόδωρος Μουριάδης

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies