Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη μελετητη για την εκπονηση Τοπικου Χωρικου Σχεδιου

Δημοσίευση: 28 Μαϊ 2020
εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Καβάλας όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και  των  απαραίτητων  υποστηρικτικών  μελετών  όπως  αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
  • Σύνταξη χωροταξικής μελέτης Τ.Χ.Σ. βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 27016/6-6-2017 (ΦΕΚ 1975Β΄/7-6-2017) και στο Παράρτημα αυτής.
  • Σύνταξη Ειδικής Μελέτης Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών βάσει των βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση ΟΙΚ.37691/2007 (ΦΕΚ 1902Β΄/14-9-2007).
  • Σύνταξη   Στρατηγικής   Μελέτης   Περιβαλλοντικών   Επιπτώσεων   για   την   περιβαλλοντική αξιολόγηση του προτεινόμενου Σχεδίου βάσει των όσων ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 107017/2006.
  • Σύνταξη Τοπογραφικής μελέτης, σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων εντός των νέων, προς πολεοδόμηση, περιοχών της πρότασης του ΤΧΣ, βάσει των όσων ορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 696/74, του Ν4178/2013 και του Ν4030/2011.
  • Σύνταξη Υδραυλικής μελέτης, σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων εντός των νέων, προς πολεοδόμηση, περιοχών της πρότασης του ΤΧΣ, βάση των όσων ορίζονται στο Ν.4258/2014 και την ΚΥΑ 140055/2017.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Συνοδευτικα Αρχεια